Kompetencje organów FIZ

Kompetencje organów Dedykowanego funduszu inwestycyjnego zamkniętego i relacje tych organów w stosunkach między sobą i Funduszem.

W Funduszu funkcjonują następujące organy: Towarzystwo, Zgromadzenie Inwestorów. Dodatkowo Towarzystwo może zlecić zarządzanie częścią portfela inwestycyjnego  wyspecjalizowanemu Podmiotowi Zarządzającemu. Statut Funduszu opisuje wzajemne relacje jakie obowiązują pomiędzy tymi organami i Funduszem. Ustawa o funduszach inwestycyjnych pozwala na pewną elastyczność w zakresie określenia kompetencji poszczególnych organów i ich wzajemnych relacji.

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI)

Towarzystwo jest organem Funduszu. Towarzystwo tworzy Fundusz i nim zarządza. Towarzystwo reprezentuje Fundusz. Towarzystwo jest quasi „Zarządem” Funduszu. Towarzystwo realizuje szereg obowiązków takich jak prowadzenie ksiąg funduszu, wyceny aktywów, raportowanie do Komisji Nadzory Finansowego określonych rozporządzeniem informacji, współpracuje z depozytariuszem i audytorem funduszu. Nadrzędnym celem działalności funduszu jest troska o interes funduszu i jego uczestników. Towarzystwo współpracuje z Podmiotem Zarządzającym oraz Inicjatorami.

Zgromadzenie Inwestorów i Rada Inwestorów

Zgromadzenie Inwestorów i Rada Inwestorów są organami, w których reprezentowani są uczestnicy Funduszu. Co do zasady Rada Inwestorów ma kompetencje kontrolne (w zakresie realizacji celu inwestycyjnego funduszu) a Zgromadzenie Inwestorów, w zależności od tego jak to zostanie doprecyzowane w statucie Funduszu, może mieć kompetencje dotyczące decyzji inwestycyjnych funduszu czy dotyczące zmian statutu np. zaciągania zobowiązań przez fundusz jak też powierzenie zarządzania portfelem określonemu podmiotowi. W Funduszu może działać Rada Inwestorów i Zgromadzenie Inwestorów lub tylko jeden z tych organów. Najczęściej w Funduszu funkcjonuje tylko Zgromadzenie Inwestorów, któremu nadaje się uprawnienia kontrolne Rady Inwestorów.

Podmiot Zarządzający, któremu zlecono zarządzanie   częścią portfela inwestycyjnego Funduszu

W przypadku funduszu inwestycyjnego zamkniętego aktywów niepublicznych Towarzystwo może zlecić zarządzanie portfelem aktywów niepublicznych podmiotowi posiadającemu odpowiednie doświadczenie w zarządzaniu danym rodzajem aktywów (doświadczenie oznacza osoby posiadające odpowiednie kompetencje a nie okres istnienia podmiotu). Nie jest wymagana licencja na zarządzanie takim portfelem. Zlecenie zarządzania portfelem dokonywane jest na podstawie umowy

  • zarządzanie portfelem funduszu. Do ustalenia pozostaje jak szerokie powinny być kompetencje zarządzającego. Przyjmuje się, że Podmiot Zarządzający otrzymuje od TFI pełnomocnictwo     do  działania
  • reprezentowania Funduszu. Do dyskusji pozostaje czy na określone czynności (np. decyzje inwestycyjne) wymagana jest zgoda Zgromadzenia Inwestorów czy też nie.

Niniejsze opracowanie ma charakter wyłącznie informacyjny i nie może być traktowane jako doradztwo ani porada inwestycyjna. W szczególności nie może być traktowane jako oferta ani propozycja zawarcia jakiejkolwiek transakcji, jak również nie jest formą reklamy ani ofertą sprzedaży jakiejkolwiek usługi świadczonej przez Copernicus Capital TFI S.A. Przedstawione opinie i komentarze są niezależnymi opiniami Copernicus Capital TFI S.A. i pozostają aktualne wyłącznie w momencie ich wydania. Przy ich opracowaniu wykorzystano źródła informacji, które są uważane za wiarygodne i dokładne, jednak zastrzegamy, iż mimo to mogą być one niekompletne lub skrócone. Niniejszy dokument stanowi własność Copernicus Capital TFI S.A.. Kopiowanie i rozpowszechnianie niniejszego dokumentu w całości lub w części możliwe jest wyłącznie po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Copernicus Capital TFI S.A.

Kwestie ładu korporacyjnego w przestrzeni pomiędzy Funduszem, Podmiotem Zarządzającym i spółkami portfelowymi Funduszu

Do   określenia  pozostaje jakie kompetencje zostaną przypisane udziałowcom / akcjonariuszom spółek portfelowych    w   których udziałowcem/akcjonariuszom będzie Fundusz. Chodzi o określenie jaki zakres czynności będzie pozostawiony do samodzielnej decyzji zarządów spółek portfelowych (gdzie zakładam że będą to osoby wchodzące w skład zarządu Podmiotu Zarządzającego) a jakie czynności będą wymagały zgody wyrażonej w formie uchwały wspólników/akcjonariuszy czyli Funduszu. A zatem jeśli jakieś decyzje będą konieczne ze strony Funduszu, to jeśli tak będzie stanowił statut Funduszu mogą być wymagane zgody Zgromadzenia Inwestorów a tym samym inwestorzy zostaną zaangażowani (uzyskają wpływ/kontrolę) na działalność spółek.

Wojciech Jabloński Ekspert Copernicus Capital TFI S.A.

2015-03 Kompetencje organów dedykowanego funduszu inwestycyjnego zamkniętego i relacje tych organów w stosunkach między sobą i funduszem

Czerwiec – czas konsolidacji na rynku akcji

Przed wakacjami nadszedł czas konsolidacji na rynku akcji polskich. Indeks WIG poruszał się przez cały miesiąc w trendzie bocznym. „Przez wiele sesji mieliśmy do czynienia z prawdziwym marazmem, zmienność była na niskim poziomie i miało się wrażenie, że inwestorzy przełączyli się już na tryb wakacyjny. Zakres wahań w czerwcu przez większość czasu sesyjnego mieścił się w przedziale 60 – 61.5 tys. punktów. Zakładając, że trend boczny potrwa […]

Fundusze inwestycyjne – przyszłość nie tylko dla wybranych

O zmianach w funkcjonowaniu funduszy inwestycyjnych i ich przyszłości na naszym rynku rozmawiamy z Tomaszem Bedlą, Wiceprezesem Zarządu Copernicus Capital TFI S.A. Jak wygląda sytuacja Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych (TFI) na dzisiejszym rynku? – Towarzystwa funduszy inwestycyjnych stanowią istotny element całego rynku kapitałowego. W porównaniu do rynków zachodnich widzimy, że jeszcze dużo pracy przed nami. Od lat rośnie wartość zgromadzonych w funduszach, zarządzanych przez TFI, aktywów. Copernicus Capital […]

W maju przyszedł czas na korektę

Po wzrostowym kwietniu przyszedł czas na korektę. Polski rynek akcji nie miał siły rosnąć już od początku maja. „Odbicie cen nastąpiło po publikacji wstępnego odczytu PKB za 1Q17, który uplasował się na poziomie 4.0%, lekko przekraczając oczekiwania rynku. Jak się później okazało, motorem wzrostu gospodarczego była konsumpcja prywatna, która zwiększyła się o 4.7%. Na GPW bykom nie udało się utrzymać tendencji zwyżkującej i na koniec miesiąca […]

Alternatywne Spółki Inwestycyjne – komentarz Tomasza Bedli

W wyniku zmiany ustawy o funduszach inwestycyjnych (UFI) jej zakresem zostały objęte Alternatywne Spółki Inwestycyjne (ASI). O nowych zmianach i wymogach prawnych opowiada Tomasz Bedla, Wiceprezesem oraz Dyrektorem Departamentu Prawnego w Copernicus Capital TFI S.A. Czytaj więcej >>

Kolejne wzrosty na GPW

Po marcowej konsolidacji na polskiej giełdzie, znowu przyszła kolej na wzrosty. Rok 2017 jak dotąd ewidentnie sprzyja inwestorom mającym większą tolerancję ryzyka. „Wzrosty na GPW zawdzięczamy przede wszystkim dużym spółkom. Indeks WIG20 zyskał w kwietniu ponad 9%, podczas gdy WIG zaledwie 6.5%. Indeks dużych spółek od początku roku wzrósł o ponad 20%. Polski wskaźnik PMI dla przemysłu negatywnie zaskakiwał zarówno w na początku kwietnia, […]