Dobroczynne fundusze inwestycyjne

Nowelizacja ustawy o funduszach inwestycyjnych wprowadzająca do polskiego porządku prawnego instytucję alternatywnego funduszu inwestycyjnego wdrożyła również szereg innych, nieznanych dotąd rozwiązań. Jednym z nich jest obowiązek przekazania, w szczególnych sytuacjach, środków pieniężnych pochodzących ze zbycia aktywów funduszu na rzecz organizacji pożytku publicznego. Czy nowe rozwiązanie zrewolucjonizuje sposób dotowania OPP?

Według danych ujawnionych na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego, na dzień 15 lipca 2016 r., ostatni fundusz ujawniony w rejestrze funduszy inwestycyjnych został wpisany pod numerem 1418. W tym czasie łączna wartość aktywów wszystkich polskich FIO, SFIO i FIZ przekroczyła 260 mld zł.

Choć liczba funduszy nieprzerwanie rośnie, to każdy z nich, wcześniej, czy później, bez względu na to, czy został utworzony na czas oznaczony, czy nieoznaczony, podlegał będzie likwidacji.

Likwidacja funduszu inwestycyjnego polega na zbyciu jego aktywów, ściągnięciu należności, zaspokojeniu wierzycieli i umorzeniu odpowiednio jednostek uczestnictwa w przypadku funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych, lub certyfikatów inwestycyjnych, w przypadku funduszy inwestycyjnych zamkniętych. Środki pieniężne uzyskane z tytułu umorzenia jednostek lub certyfikatów wypłacane są uczestnikom proporcjonalnie do poziomu ich zaangażowania w danej strukturze inwestycyjnej.

Czasami zdarza się jednak, że w toku likwidacji funduszu wypłata środków na rzecz określonych podmiotów nie jest możliwa. W takich sytuacjach dotychczas obowiązujące przepisy zobowiązywały likwidatora funduszu do zdeponowania oznaczonych sum pieniężnych w depozycie sądowym.

Postępowanie w sprawie złożenia przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego uregulowane zostało przez polskiego ustawodawcę na gruncie kodeksu postępowania cywilnego. Jest to postępowanie wnioskowe, w ramach którego złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu może być dokonane dopiero po uzyskaniu na to zezwolenia sądu. Od powyższej zasady jest jednak jeden wyjątek. Dotyczy on środków pieniężnych wyrażonych w polskiej walucie. Uregulowania przyjęte w kodeksie postępowania cywilnego przewidują bowiem, że środki finansowe w złotych polskich mogą być zdeponowane równocześnie ze złożeniem wniosku o wyrażenie na to zgody. Zdeponowanie świadczeń pieniężnych odbywa się poprzez ich wpłatę na odpowiedni rachunek Ministra Finansów. W razie uwzględnienia wniosku, złożenie do depozytu uznaje się za dokonane w chwili, w której rzeczywiście ono nastąpiło.

Opisane powyżej rozwiązanie funkcjonowało na gruncie ustawy o funduszach inwestycyjnych od początku jej obowiązywania. Kilkunastoletnia praktyka pokazała jednak, że dotychczasowe regulacje nie były doskonałe. Zdarzało się bowiem, że nie zawsze, w toku likwidacji funduszu inwestycyjnego, złożenie określonej sumy pieniężnej do depozytu było możliwe. Dziś, po wejściu w życie art. 249 ust. 3 UFI, środki pozostające po zakończeniu likwidacji, których nie można złożyć do depozytu, ani nie można ze względu na ich wartość, rozdzielić pomiędzy wszystkich uczestników funduszu, likwidator powinien przekazać na rzecz wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego.

Niespełna dwa miesiące obowiązywania przepisu to zbyt krótki okres na jakiekolwiek szacunki. Wydaje się jednak, że środki przeznaczone na rzecz organizacji pożytku publicznego nie będą stanowiły znaczącego źródła ich finansowania. Wpływ na to będzie miało kilka czynników, po pierwsze, liczba likwidowanych funduszy inwestycyjnych nie jest znaczna. Po drugie, w większości przypadków likwidatorom udaje się rozdzielić wszystkie środki uzyskane w toku likwidacji. W końcu, po trzecie, nawet jeśli rozdzielenie sum pieniężnych na rzecz uczestników funduszu nie jest możliwe, dotyczy to raczej małych kwot.

Krzysztof Szachogłuchowicz
Radca Prawny

2016-07 Dobroczynne fundusze

POWOŁANIE NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU COPERNICUS CAPITAL TFI S.A. ARKADIUSZA HUZARKA

Uprzejmie informujemy, że w dniu 22 grudnia 2017 roku Rada Nadzorcza Copernicus Capital TFI S.A. powołała na stanowisko Prezesa Zarządu Arkadiusza Huzarka. Arkadiusz jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Z rynkiem kapitałowym związany od roku 2001. W instytucjach finansowych odpowiadał za nadzór nad realizowaniem zadań z zakresu prawa, compliance, zarządzania ryzykiem i audytu wewnętrznego jak również za kwestie współpracy z organem nadzoru oraz innymi […]

Informacja Zarządu Copernicus Capital TFI w sprawie nałożenia kary na Towarzystwo przez KNF

Informacja Zarządu Copernicus Capital TFI w sprawie nałożenia kary na Towarzystwo przez KNF Zgodnie z komunikatem z posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego, 19 grudnia nałożono na Copernicus Capital TFI SA karę za naruszenie przepisów Ustawy o funduszach inwestycyjnych. Chcemy wyjaśnić, że postępowanie KNF rozpoczęte w październiku 2014r. dotyczyło możliwości naruszenia przez Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty przepisów Ustawy ściśle związanych z ograniczeniami inwestycyjnymi, jakie powinien stosować Fundusz w swojej działalności. […]

Czerwiec – czas konsolidacji na rynku akcji

Przed wakacjami nadszedł czas konsolidacji na rynku akcji polskich. Indeks WIG poruszał się przez cały miesiąc w trendzie bocznym. „Przez wiele sesji mieliśmy do czynienia z prawdziwym marazmem, zmienność była na niskim poziomie i miało się wrażenie, że inwestorzy przełączyli się już na tryb wakacyjny. Zakres wahań w czerwcu przez większość czasu sesyjnego mieścił się w przedziale 60 – 61.5 tys. punktów. Zakładając, że trend boczny potrwa mniej więcej […]

Fundusze inwestycyjne – przyszłość nie tylko dla wybranych

O zmianach w funkcjonowaniu funduszy inwestycyjnych i ich przyszłości na naszym rynku rozmawiamy z Tomaszem Bedlą, Wiceprezesem Zarządu Copernicus Capital TFI S.A. Jak wygląda sytuacja Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych (TFI) na dzisiejszym rynku? – Towarzystwa funduszy inwestycyjnych stanowią istotny element całego rynku kapitałowego. W porównaniu do rynków zachodnich widzimy, że jeszcze dużo pracy przed nami. Od lat rośnie wartość zgromadzonych w funduszach, zarządzanych przez TFI, aktywów. Copernicus Capital TFI […]

W maju przyszedł czas na korektę

Po wzrostowym kwietniu przyszedł czas na korektę. Polski rynek akcji nie miał siły rosnąć już od początku maja. „Odbicie cen nastąpiło po publikacji wstępnego odczytu PKB za 1Q17, który uplasował się na poziomie 4.0%, lekko przekraczając oczekiwania rynku. Jak się później okazało, motorem wzrostu gospodarczego była konsumpcja prywatna, która zwiększyła się o 4.7%. Na GPW bykom nie udało się utrzymać tendencji zwyżkującej i na koniec miesiąca indeks WIG ponownie […]