Cztery strony

świata finansów

Nie zmieniać! Przycisk przewijania – „Otwarty”

Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Copernicus FIO) to fundusz parasolowy w skład, którego wchodzą subfundusze o różnej strategii inwestycyjnej określającej m.in. poziom akceptowanego ryzyka oraz oczekiwaną stopę zwrotu.

Korzyści :

 • Przenoszenie środków pomiędzy subfunduszami nie jest obciążone podatkiem od zysków kapitałowych. Podatek ten pobierany jest dopiero po zakończeniu danej inwestycji
 • W każdym momencie Uczestnik ma możliwość wycofania się z inwestycji wraz z wypracowanym zyskiem z uwzględnieniem podatku od zysków kapitałowych
 • Nie ma konieczności określania czasu trwania inwestycji - Uczestnik sam decyduje, w którym momencie zakończyć inwestycję
 • W zależności od aktualnie panującej sytuacji na rynku można łatwo zmienić strategię inwestycyjną, poruszając się swobodnie między subfunduszami

Nota prawna >>

 

 

 

Nie zmianiać! Kotwica – „akcji”

 

akcji

Copernicus FIO Subfundusz

Akcji

Dla uzależnionych od adrenaliny

Nie zmieniać! Przycisk rozwijania – „Akcje”

Benchmark: 100% WIG

Subfundusz lokuje aktywa głównie w akcje polskich spółek dopuszczonych do obrotu na
rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz instrumenty pochodne,
których bazę stanowią akcje oraz indeksy. Subfundusz stosuje strategię zmiennej alokacji
w akcje (66-100%), dynamicznie reagując na zmieniającą się sytuację na rynkach
finansowych. W zakresie selekcji spółek inwestuje w niedowartościowane akcje spółek
polskich, których potencjał wzrostu jest znaczny.

 

Subfundusz Akcji przeznaczony jest dla osób z wysokim apetytem na ryzyko, w zamian
za potencjalnie wysokie stopy zwrotu. Inwestorzy, decydując się ulokować swoje środki
w Subfunduszu Akcji, powinni się liczyć z możliwością silnych wahań wartości inwestycji,
przede wszystkim w krótkim okresie, a w niektórych przypadkach nawet z utratą części
zainwestowanych środków.

Marcin Bogusz: Makler papierów wartościowych (licencja nr 2284) oraz Doradca Inwestycyjny (licencja nr 397). Doświadczenie zdobywał min. w AgioFunds, gdzie odpowiadał za zarządzanie funduszem inwestycyjnym na globalnych rynkach.

Poziom ryzyka
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Horyzont Inwestycyjny 3 lata
Początek działalności 2010-07-07
Opłata dystrybucyjna 2,00%
Roczna opłata za zarządzanie 3,25%
Opłata za sukces 20% wypracowanego zysku osiągniętego ponad benchmark
Minimalna wpłata pierwsza 500 zł, kolejna 100 zł
Wartość JU (30-11-2017) 121,25 zł
Rachunek bankowy 08 1750 0009 0000 0000 2351 4788
Karta Subfunduszu 2017-11-30-COPERNICUS_FIO AKCJI

 

WYNIKI SUBFUNDUSZU 30/11/2017

STRUKTURA AKTYWÓW 30/11/2017

  Nie zmianiać! Kotwica – „wzrostowe”

  spolek

  Copernicus FIO Subfundusz

  Spółek Wzrostowych

  Dla kochających wyzwania

  Nie zmianiać! Przycisk rozwijania – „Spółki”

  Benchmark: 100% WIG

  Subfundusz lokuje aktywa głównie w akcje spółek dopuszczonych do obrotu na rynku
  regulowanym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz Instrumenty Pochodne, których
  bazę stanowią akcje i indeksy oraz Instrumenty Rynku Pieniężnego. Strategia
  Subfunduszu zakłada selekcje spółek na podstawie kilku głównych kryteriów do których
  należą: wzrostowy model biznesu, innowacyjność, globalny potencjał oraz stopa dywidendy
  podmiotów, w które inwestuje. Zarządzający przy doborze spółek do portfela
  kieruje się przede wszystkim analizą fundamentalną oraz stosuje technikę inwestowania
  w wartość.

   

  Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów akceptujących wysoki poziom ryzyka
  inwestycyjnego, oczekujących w długim horyzoncie inwestycyjnym, przekraczającym
  3 lata, ponadprzeciętnych zysków oraz akceptujących przejściowe, znaczne spadki
  wartości zainwestowanego kapitału.

  Marcin Bogusz: Makler papierów wartościowych (licencja nr 2284) oraz Doradca Inwestycyjny (licencja nr 397). Doświadczenie zdobywał min. w AgioFunds, gdzie odpowiadał za zarządzanie funduszem inwestycyjnym na globalnych rynkach.

  Poziom ryzyka
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  Horyzont Inwestycyjny 3 lata
  Początek działalności 2011-05-02
  Opłata dystrybucyjna 2,00%
  Roczna opłata za zarządzanie 3,25%
  Opłata za sukces 20% wypracowanego zysku osiągniętego ponad benchmark
  Minimalna wpłata pierwsza 500 zł, kolejna 100 zł
  Wartość JU (30-11-2017) 166,86 zł
  Rachunek bankowy 83 1750 0009 0000 0000 2351 4893
  Karta Subfunduszu  2017-11-30-COPERNICUS_FIO SPÓŁEK WZROSTOWYCH

   

  WYNIKI SUBFUNDUSZU 30/11/2017

  STRUKTURA AKTYWÓW 30/11/2017

   Nie zmianiać! Kotwica – „dluzny”

   dluzny

   Copernicus FIO Subfundusz

   Dłużny Skarbowy Plus

   Dla dążących do równowagi

   Nie zmieniać! Przycisk rozwijania 0 „Dłóżny”

   Benchmark: 100% Merrill Lynch Polish Governments

   Fundusz realizuje cel inwestycyjny lokując aktywa w dłużne papiery wartościowe, instrumenty
   rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe. Udział średnio- i długoterminowych
   papierów dłużnych w aktywach funduszu wynosi co najmniej 50%. Instrumenty rynku
   pieniężnego stanowią nie mniej niż 10% aktywów. Fundusz lokuje środki przede wszystkim
   w papiery dłużne emitowane przez Skarb Państwa.

   Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów, dla których płynność funduszu jest
   istotnym czynnikiem przy podejmowaniu decyzji , oraz nie są skłonni podejmować zbyt
   wysokiego ryzyka związanego z wypłacalnością emitenta.

   Marcin Bogusz: Makler papierów wartościowych (licencja nr 2284) oraz Doradca Inwestycyjny (licencja nr 397). Doświadczenie zdobywał min. w AgioFunds, gdzie odpowiadał za zarzdzanie funduszem inwestycyjnym na globalnych rynkach.

   Poziom ryzyka
   • 1
   • 2
   • 3
   Horyzont Inwestycyjny do 1 roku
   Początek działalności
   2012-07-13
   Opłata dystrybucyjna 1,00%
   Roczna opłata za zarządzanie 2,00%
   Opłata za sukces brak
   Minimalna wpłata pierwsza 500 zł, kolejna 100 zł
   Wartość JU (30-11-2017) 118,61 zł
   Rachunek bankowy
   88 1750 0009 0000 0000 2351 5288
   Karta Subfunduszu 2017-11-30 COPERNICUS_FIO SKARBOWY PLUS

    

   WYNIKI SUBFUNDUSZU 30/11/2017

   STRUKTURA AKTYWÓW 30/11/2017

    Benchmark: 100% WIBID 1M

    Subfundusz lokuje aktywa głównie w instrumenty Rynku Pieniężnego oraz w inne dłużne
    papiery wartościowe, w przypadku których czas pozostający do wykupu nie przekracza
    jednego roku lub wysokość oprocentowania jest ustalana dla okresów nie dłuższych niż
    jeden rok.

    Subfundusz przeznaczony jest dla osób ceniących bezpieczeństwo zainwestowanych
    środków, oczekujących systematycznego wzrostu zainwestowanego kapitału oraz niskiej
    zmienności wartości jednostki uczestnictwa.

    Marcin Bogusz: Makler papierów wartościowych (licencja nr 2284) oraz Doradca Inwestycyjny (licencja nr 397). Doświadczenie zdobywał min. w AgioFunds, gdzie odpowiadał za zarządzanie funduszem inwestycyjnym na globalnych rynkach.

    Poziom ryzyka
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    Horyzont Inwestycyjny
    do 1 roku
    Początek działalności
    2012-03-13
    Opłata dystrybucyjna 1,00%
    Roczna opłata za zarządzanie 1,00%
    Opłata za sukces brak
    Minimalna wpłata pierwsza 500 zł, kolejna 100 zł
    Wartość JU (30-12-2015)
    115,68 zł
    Rachunek bankowy
    38 1750 0009 0000 0000 2351 5121
    Karta Subfunduszu

     

     

    ZMIANA WARTOŚCI JEDNOSTKI UCZESTNICTWA 30/12/2015

     Nie zmianiać! Kotwica – „produkty”