Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty (CopernicusFIO) to fundusz parasolowy w skład, którego wchodzą subfundusze o różnych strategiach inwestycyjnych.

 

 

Nasze fundusze

CopernicusFIO Subfundusz Oszczędnościowy

Subfundusz realizuje cel inwestycyjny lokując aktywa w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe. Subfundusz lokuje aktywa wyłącznie w obligacje emitowane przez Skarb Państwa RP oraz przez rządy innych krajów.

Charakterystyka Funduszu

Poziom Ryzyka
Zalecany okres inwestycji min. 1 rok
Początek działalności 13.07.2012
Benchmark Brak
Zmiana zarządzającego 07.05.2018
Maksymalna opłata manipulacyjna za nabycie 1,00%
Maksymalna opłata za zarządzanie 2,0%
Pobierana opłata za zarządzanie 0,3%
Opłata za sukces Brak
Minimalna wpłata pierwsza 100 zł, kolejna 100 zł
Wartość JU (14.05.2020) 112,78 zł
Aktywa netto (30.04.2020) 15,3 mln zł
Rachunek bankowy 88 1750 0009 0000 0000 2351 5288

Strategia

Subfundusz inwestuje do 100% aktywów w obligacje skarbowe. Średni czas trwania portfela jest niższy niż 1 rok.

 

 

 

Profil inwestora

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów, dla których płynność funduszu jest istotnym czynnikiem przy podejmowaniu decyzji, oraz nie są skłonni podejmować zbyt wysokiego ryzyka związanego z wypłacalnością emitenta.

 

 

 

Cel inwestycyjny

Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu. Fundusz dołoży wszelkich starań dla realizacji celu inwestycyjnego Subfunduszu, jednakże nie gwarantuje jego osiągnięcia.

 

 

Broszura

Copernicus Oszczędnościowy

 

 

Struktura aktywów netto*

*na 30.04.2020

Marcin Bogusz - zarządzający

Doradca inwestycyjny (licencja nr 397)
Makler papierów wartościowych (licencja nr 2284)

Specjalizuje się w zarządzaniu portfelami akcyjnymi i dłużnymi, w szczególności opartymi o rynki globalne. Od 2015 roku pracuje jako zarządzający. Do Copernicus Capital TFI S.A. przeszedł z AgioFunds TFI S.A. gdzie odpowiadał za zarządzanie autorskim funduszem inwestującym na globalnych rynkach finansowych. W latach 2010 – 2015 pracował na stanowisku maklera, doradcy inwestycyjnego i analityka inwestycyjnego w domach maklerskich. Jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunku Finanse i Bankowość.

Infolinia Copernicus

Chcesz nabyć fundusz przez telefon lud dowiedzieć się więcej na temat CopernicusFIO Subfunduszu Akcji? Zadzwoń do nas!

 

0 801 809 975

+48 22 320 47 98

koszt połączenia wg taryfy operatora

CopernicusFIO Subfundusz Innowacji i Wzrostu

Subfundusz lokuje aktywa głównie w akcje spółek wzrostowych i technologicznych, które cechują się ponadprzeciętną perspektywą wzrostu zysków w okresie najbliższych lat. Strategia Subfunduszu zakłada selekcję spółek na podstawie kilku głównych kryteriów do których należą: prowadzenie działalności na wzrostowym rynku, innowacyjność, wykorzystanie nowoczesnych technologii. Co najmniej 66% aktywów funduszu lokowane jest w akcje spółek notowanych za granicą.

Charakterystyka Funduszu

Poziom Ryzyka
Zalecany okres inwestycji min. 3 lata
Początek działalności 07.07.2010
Benchmark Brak
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej 25.10.2018
Opłata manipulacyjna za nabycie 3,00%
Maksymalna opłata za zarządzanie 3,00%
Pobierana opłata za zarządzanie 3,00%
Opłata za sukces 20% zysku ponad stopę odniesienia (60% WIGdiv + 40% WIG)
Minimalna wpłata pierwsza 100 zł, kolejna 100 zł
Wartość JU (14.05.2020) 146,97 zł
Aktywa netto (30.04.2020) 1,2 mln PLN
Rachunek bankowy 83 1750 0009 0000 0000 2351 4893

Strategia

Subfundusz inwestuje do 100% aktywów na globalnych rynkach akcji w spółki innowacyjne i technologiczne, które charakteryzują się znacznym potencjałem wzrostu wartości w najbliższych latach. Subfundusz zabezpiecza ryzyko walutowe.

 

W maju 2018 roku miała miejsce zmiana zarządzającego funduszem. Aktualny zarządzający specjalizuje się w zarządzaniu portfelami globalnymi, ze szczególnym naciskiem na rynki krajów rozwiniętych.

 

 

Profil inwestora

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów akceptujących wysoki poziom ryzyka inwestycyjnego, oczekujących w długim horyzoncie inwestycyjnym, przekraczającym 3 lata, ponadprzeciętnych zysków oraz akceptujących przejściowe, znaczne spadki wartości zainwestowanego kapitału.

 

 

Cel inwestycyjny

Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu. Fundusz dołoży wszelkich starań dla realizacji celu inwestycyjnego Subfunduszu, jednakże nie gwarantuje jego osiągnięcia.

Struktura aktywów netto*

*na 30.04.2020, bez uwzględnienia transakcji zabezpieczających

Marcin Bogusz - zarządzający

Doradca inwestycyjny (licencja nr 397)
Makler papierów wartościowych (licencja nr 2284)

Specjalizuje się w zarządzaniu portfelami akcyjnymi i dłużnymi, w szczególności opartymi o rynki globalne. Od 2015 roku pracuje jako zarządzający. Do Copernicus Capital TFI S.A. przeszedł z AgioFunds TFI S.A. gdzie odpowiadał za zarządzanie autorskim funduszem inwestującym na globalnych rynkach finansowych. W latach 2010 – 2015 pracował na stanowisku maklera, doradcy inwestycyjnego i analityka inwestycyjnego w domach maklerskich. Jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunku Finanse i Bankowość.

Infolinia Copernicus

Chcesz nabyć fundusz przez telefon lud dowiedzieć się więcej na temat CopernicusFIO Subfunduszu Akcji? Zadzwoń do nas!

 

0 801 809 975

+48 22 320 47 98

koszt połączenia wg taryfy operatora

CopernicusFIO Subfundusz Best Brands

Subfundusz lokuje aktywa głównie w akcje spółek, które charakteryzują się znanymi markami, mają silną pozycję w swojej branży lub mogą w przyszłości taką silną pozycję zdobyć. Strategia Subfunduszu zakłada selekcję spółek na podstawie kilku głównych kryteriów do których należą: siła biznesu, rozpoznawalność i renoma marki, silna pozycja w branży. Co najmniej 66% aktywów funduszu lokowane jest w akcje spółek notowanych za granicą.

Charakterystyka Funduszu

Poziom Ryzyka
Zalecany okres inwestycji min. 3 lata
Początek działalności 07.07.2010
Benchmark Brak
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej 25.10.2018
Maksymalna opłata manipulacyjna za nabycie 3,00%
Maksymalna opłata za zarządzanie 3,00%
Pobierana opłata za zarządzanie 3,00%
Opłata za sukces 20% zysku ponad stopę odniesienia (100% WIG)
Minimalna wpłata pierwsza 100 zł, kolejna 100 zł
Wartość JU (14.05.2020) 93,35 zł
Aktywa netto (30.04.2020) 0,7 mln PLN
Rachunek bankowy 08 1750 0009 0000 0000 2351 4788

Strategia

Subfundusz inwestuje do 100% aktywów na globalnych rynkach akcji w duże, znane spółki, które charakteryzują się znanymi markami. Subfundusz zabezpiecza ryzyko walutowe.

W maju 2018 roku miała miejsce zmiana zarządzającego funduszem. Aktualny zarządzający specjalizuje się w zarządzaniu portfelami globalnymi, ze szczególnym naciskiem na rynki krajów rozwiniętych.

 

 

Profil inwestora

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów akceptujących wysoki poziom ryzyka inwestycyjnego, oczekujących w długim horyzoncie inwestycyjnym, przekraczającym 3 lata, ponadprzeciętnych zysków oraz akceptujących przejściowe, znaczne spadki wartości zainwestowanego kapitału.

 

 

Cel inwestycyjny

Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości aktywów Subfunduszu. Subfundusz dołoży wszelkich starań do realizacji celu inwestycyjnego, jednakże nie gwarantuje jego osiągnięcia. 

Struktura aktywów netto*

*na 30.04.2020, bez uwzględnienia transakcji zabezpieczających

Marcin Bogusz - zarządzający

Doradca inwestycyjny (licencja nr 397)
Makler papierów wartościowych (licencja nr 2284)

Specjalizuje się w zarządzaniu portfelami akcyjnymi i dłużnymi, w szczególności opartymi o rynki globalne. Od 2015 roku pracuje jako zarządzający. Do Copernicus Capital TFI S.A. przeszedł z AgioFunds TFI S.A. gdzie odpowiadał za zarządzanie autorskim funduszem inwestującym na globalnych rynkach finansowych. W latach 2010 – 2015 pracował na stanowisku maklera, doradcy inwestycyjnego i analityka inwestycyjnego w domach maklerskich. Jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunku Finanse i Bankowość.

Infolinia Copernicus

Chcesz nabyć fundusz przez telefon lud dowiedzieć się więcej na temat CopernicusFIO Subfunduszu Akcji? Zadzwoń do nas!

 

0 801 809 975

+48 22 320 47 98

koszt połączenia wg taryfy operatora