Fundusze inwestycyjne zamknięte (FIZ) są rozwiązaniem, które daje inwestorom elastyczne możliwości inwestowania w różne klasy aktywów. To jeden z ich głównych plusów, sprawiający, że w odróżnieniu od funduszy otwartych pozwalają na lepsze dopasowanie strategii inwestycyjnej do potrzeb inwestora. 

 

 

 

Czym jest fundusz inwestycyjny zamknięty?

 

Fundusz inwestycyjny działający w formie funduszu zamkniętego jest praktyczną formą inwestowania aktywów finansowych zgodnie z ustaloną wcześniej polityką inwestycyjną. FIZ pozwala stworzyć unikalną platformę inwestycyjną, aby przechowywać i inwestować aktywa, przy jednoczesnym zachowaniu nad nimi realnej kontroli.

 

 

Czy FIZ jest dobrym wyjściem dla indywidualnych inwestorów?

 

Dla świadomych inwestorów godzących się na niestandardowe rozwiązania – oczywiście tak. Istotną zaletą w tym wypadku jest to, że przez udział w funduszu, mogą się oni zaangażować w duże projekty, niedostępne dla wielu inwestorów choćby ze względu na wielomilionowe progi wejścia w inwestycję lub brak odpowiednich kontaktów w jej strukturach.

 

 

 

 

Certyfikaty inwestycyjne i podział FIZ na publiczne i niepubliczne

 

Na jakiej podstawie uczestniczymy w FIZ? Tytułami uczestnictwa są certyfikaty inwestycyjne będące papierami wartościowymi co do zasady podlegającymi obrotowi na rynku wtórnym. W zależności od sposobu oferowania certyfikatów inwestycyjnych, FIZ dzielimy na:

 

  • fundusze publiczne emitujące certyfikaty dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu (ASO)
  • fundusze niepubliczne, których certyfikaty inwestycyjne mogą zostać pozyskane w drodze dedykowanej emisji prywatnej, przeznaczone dla inwestorów instytucjonalnych oraz inwestorów indywidualnych gotowych zainwestować co najmniej  równowartość 40 000 euro.

 

 

Jak działa FIZ?

 

fundusze inwestycyjne zamknięte copernicus tfi s.a.

 

 

FIZ dokonuje wyceny swoich aktywów z częstotliwością określoną w statucie funduszu. W podstawowym założeniu dzieje się to nie rzadziej niż raz na trzy miesiące, możliwa jest jednak zmiana tej częstotliwości zgodnie z oczekiwaniami inwestorów czy specyfiką funduszu na np. cykle miesięczne.

 

 

Zasady funkcjonowania funduszu określa jego statut, sporządzany w formie aktu notarialnego. Statut ten zawiera szereg ważnych informacji i określa kluczowe założenia. Są to m.in.:

 

  • podstawowe informacje o funduszu
  • dane towarzystwa funduszy inwestycyjnych nim zarządzającego
  • dane depozytariusza oraz pozostałych podmiotów wykonujących istotne czynności na rzecz funduszu – czynnościami tymi mogą być na przykład zarządzanie portfelem inwestycyjnym lub jego częścią, prowadzenie ksiąg rachunkowych czy ewidencji uczestników
  • czas trwania funduszu
  • cel inwestycyjny oraz zasady polityki inwestycyjnej
  • wysokość i sposoby dokonywania wpłat na certyfikaty inwestycyjne
  • wypłaty dochodów funduszu
  • maksymalna wysokość kosztów możliwych do poniesienia przez fundusz.

 

 

Co zyskasz dzięki Copernicus Capital TFI S.A.?

 

Przychodząc do nas zyskasz pomoc ekspertów wyspecjalizowanych w tworzeniu i zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi.