MiFID

MiFID: Markets in Financial Instruments Directive (Dyrektywa w sprawie rynków instrumentów finansowych)

Nazwa MiFID pochodzi od skrótu Markets in Financial Instruments Directive (Dyrektywa w sprawie rynków instrumentów finansowych), która ustanawia spójne ramy prawne dla usług inwestycyjnych oraz rynków finansowych w państwach Unii Europejskiej.

Przepisy MiFID mają zastosowanie w odniesieniu do wszystkich podmiotów świadczących usługi lub zajmujących się doradztwem w zakresie inwestycji, w szczególności domów maklerskich, towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz dystrybutorów produktów finansowych. Głównym celem MiFID jest ochrona Klientów. MiFID zobowiązuje instytucje finansowe do badania Klientów m.in. pod względem doświadczenia w inwestowaniu, wiedzy o instrumentach finansowych, rozumienia produktu. Każdy z Klientów powinien zostać przypisany do jednej z kategorii w oparciu o kryteria nakładane przez MiFID, takie jak wielkość aktywów finansowych, wiedza i doświadczenie.

Na gruncie prawa polskiego, w związku z implementacją dyrektywy MiFD, dokonano m.in. zmiany ustawy o funduszach inwestycyjnych i na jej podstawie Minister Finansów wydał w dniu 3 kwietnia 2009 r. Rozporządzenie w sprawie postępowania podmiotów prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa (Dz. U. Nr 62 poz. 507), (zwane dalej „Rozporządzeniem”).

Copernicus Capital TFI SA, świadcząc usługi pośrednictwa w zbywaniu i nabywaniu jednostek uczestnictwa Copernicus FIO, spełnia wymogi Rozporządzenia poprzez Test określający Profil Inwestycyjny. Profil Inwestycyjny określa sposób, w jaki Klient inwestuje oraz nastawienie Klienta do stopy zwrotu z planowanych inwestycji i ryzyka z nim związanego. Niemniej dokonanie przez Towarzystwo oceny, czy przewidziana usługa lub produkt są odpowiednie dla Klienta, nie stanowi świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego.