Nota prawna

Prawa autorskie związane z zawartością niniejszego serwisu, na wszelkich polach eksploatacji, są własnością Copernicus Capital TFI S.A.

Informacje, dane oraz ogłoszenia publikowane w serwisie internetowym Copernicus Capital TFI S.A. mają wyłącznie charakter informacyjny i reklamowy, w szczególności nie stanowią one oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny(Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), jak również usługi doradztwa finansowego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2005r. Nr 183, poz. 1538), a także nie są formą świadczenia pomocy prawnej.

Copernicus Capital TFI S.A. dołożyło należytej staranności aby rzetelnie przedstawić informacje dotyczące prowadzonej działalności, a w szczególności zarządzanych funduszy, skorzystanie jednak przez użytkownika tego serwisu z informacji w nim zamieszczonych, jako przesłanki do podjęcia decyzji inwestycyjnej, następuje wyłącznie na jego ryzyko.

Ponadto, Copernicus Capital TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za braki, niepoprawność zamieszczonych w niniejszym serwisie informacji, w szczególności dotyczących wyceny funduszy, zamieszczonych sprawozdań finansowych, prospektów informacyjnych, zaistniałych z przyczyn technicznych, niezależnych od Copernicus Capital TFI S.A.

Inwestorzy chcący skorzystać z oferowanych im przez Copernicus Capital TFI S.A. produktów powinni najpierw zapoznać się z odpowiednimi dokumentami regulującymi zasady dokonywania inwestycji, w szczególności z odpowiednimi prospektami funduszy inwestycyjnych lub innymi materiałami udostępnianymi za pośrednictwem serwisu internetowego przez Copernicus Capital TFI S.A..

Niniejszy serwis internetowy Copernicus Capital TFI S.A. korzysta z ochrony na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 80, poz. 904 z późn. zm.). Jakiekolwiek odtwarzanie, przegrywanie, zwielokrotnianie zawartości serwisu internetowego jest zabronione. Jego zawartość, układ graficzny mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Copernicus Capital TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania bądź niemożności korzystania z materiałów zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej.

W niniejszym serwisie internetowym mogą być zawarte „linki” do innych serwisów internetowych, nie będących własnością Copernicus Capital TFI S.A.. W takim przypadku Copernicus Capital TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za zawartość oraz dostępność tych serwisów internetowych.

Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Niniejszy dokument został przygotowany przez Copernicus Capital TFI S.A. („Towarzystwo”) w dobrej wierze i z należytą starannością, ma on charakter informacyjny i nie stanowi oferty lub zaproszenia do składania zapisów na Jednostki Uczestnictwa Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego lub rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715 ) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Niniejszy dokument nie zawiera pełnych informacji o funduszu, które można znaleźć w jego statucie udostępnianym w siedzibie Towarzystwa. Towarzystwo nie może zapewnić, że prezentowane w niniejszym dokumencie opinie lub oczekiwania okażą się trafne, a sytuacja na rynku nie ulegnie zmianie, w szczególności w stosunku do określonych instrumentów finansowych. Pomimo dołożenia należytej staranności przez Towarzystwo, inwestowanie w podmioty działające w Polsce wiąże się z szeregiem ryzyk, których wyeliminowanie jest praktycznie niemożliwe a związane są m.in. z sytuacją makroekonomiczną kraju, zmianą regulacji prawnych, zmianami sytuacji na rynkach zagranicznych. Niniejszy dokument nie może być kopiowany lub przekazywany osobom trzecim bez zgody Towarzystwa. Ze względu na duży lub znaczny udział akcji w portfelu, subfundusz charakteryzuje się wysokim ryzykiem inwestycyjnym oraz może charakteryzować się znacznymi wahaniami wartości jednostek uczestnictwa w krótkim okresie czasu. Uczestnik subfunduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Zyski z inwestycji w fundusze inwestycyjne dokonywane przez osoby fizyczne podlegają opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych.

Przedstawiane informacje finansowe dotyczą wskazanego okresu w przeszłości i nie gwarantują podobnych wyników w przyszłości. Prezentowane wyniki nie uwzględniają opłat manipulacyjnych związanych z lokowaniem w dany subfundusz oraz podatków. Wyniki mogą być pomniejszone o pobrane opłaty manipulacyjne i należne podatki.

Brak gwarancji osiągnięcia celów inwestycyjnych subfunduszy; możliwość zmniejszenia wartości, w tym utraty części zainwestowanych środków. Duża zmienność wartości aktywów netto subfunduszy Copernicus Funduszu Inwestycyjnego Otwartego:  Subfunduszu Akcji, Subfunduszu Spółek Wzrostowych, Subfunduszu Dłużny Skarbowy Plus.

Możliwe lokaty powyżej 35% wartości Aktywów subfunduszy:

– Subfunduszu Akcji, Subfunduszu Spółek Wzrostowych w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski;

– Subfunduszu Dłużny Skarbowy Plus w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie Unii Europejskiej, jednostkę samorządu terytorialnego państwa członkowskiego, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie.

Prospekty informacyjne, kluczowe informacje dla Inwestorów, tabele opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie internetowej Towarzystwa pod adresem: www.fio.copernicus.pl.

Copernicus Capital TFI S.A. posiada zezwolenie na prowadzenie działalności udzielone przez Komisję Nadzoru Finansowego (zezwolenie KPWiG z dnia 12 października 2004 r.).