Podsumowanie wyników Copernicus FIO – grudzień

Subfundusze akcyjne z parasola Copernicus FIO zakończyły rok na plusie zajmując miejsca  w pierwszej piątce w swojej grupie porównawczej.

Posiadacze akcji polskich spółek giełdowych oraz funduszy akcji polskich nie mogą zaliczyć ubiegłego roku do udanych. Główne indeksy akcyjne z GPW nurkowały z impetem począwszy od maja, notując tym samym wynik za cały 2015 na poziomie około -10% dla WIG oraz -20% dla WIG20. Na tym tle warto nadmienić, że fundusze akcyjne Copernicus zakończyły rok na plusie zajmując miejsca w pierwszej piątce w swojej grupie porównawczej. Subfundusz Akcji wypracował stopę zwrotu na poziomie 4,10%*,  a Subfundusz Spółek Wzrostowych 3,60%* przy ujemnej średniej w grupie na poziomie -6,17%*.

W dłuższym horyzoncie czasowym, w ciągu 36M, Subfundusz Spółek Wzrostowych wypracował rezultat 32,85%*, przy średniej w grupie 0,24%*. Natomiast Subfundusz Akcji w perspektywie 36M plasuje się na 3. pozycji, z wynikiem 24,10%*.

„Negatywnym czynnikiem numer jeden na rodzimym podwórku okazała się polityka, która przełożyła się na spadające kursy spółek przede wszystkim z sektora bankowego i energetycznego. Rynkom akcji nie pomagał również globalny klimat makroekonomiczny, w tym spowolnienie w gospodarce chińskiej oraz zapowiadana od dłuższego czasu podwyżka stóp procentowych w USA. Jednak w odróżnieniu od polskiego parkietu, na giełdach zagranicznych indeksy pozwoliły zarobić – niemiecki DAX za 2015 ponad 9%, francuski CAC 40 ponad 8%, brytyjski FTSE 250 ponad 8%.” – komentuje Kamil Krukowski, Doradca Inwestycyjny, Analityk.

„Perspektywy na 2016 dla polskich akcji mogą nie być zbyt optymistyczne, zwłaszcza w pierwszej połowie roku z uwagi na utrzymujące się ryzyko polityczne, a także brak widoków na wysokie tempo wzrostu gospodarczego. Niemniej jednak dostrzegamy także pozytywne strony obecnej sytuacji gospodarczej w naszym kraju. Czynnikiem sprzyjającym giełdzie będzie potencjalna obniżka stóp procentowych przez RPP, która po ostatnim wstępnym szacunku inflacji konsumenckiej staje się coraz bardziej prawdopodobna.” – dodaje Kamil Krukowski.

Subfundusz Dłużny Skarbowy Plus w okresie 6M wypracował 2,67%*, przy średniej w grupie referencyjnej 1,47%* i najsłabszym wyniku na poziomie -0,66%. Dało mu to 5. pozycję w zestawieniu.  W perspektywie 3M (ze stopą zwrotu 0,77%*, przy najsłabszym wyniku wynoszącym -0,88%*) plasuje się powyżej mediany.

„Zarówno zachowanie się polskiego długu w minionym roku, jak i wszystkie wydarzenia o zasięgu międzynarodowych i krajowym, musiały istotnie wpłynąć między innymi na wyniki polskich funduszy dłużnych, lokujących swoje aktywnie głównie w dłużne instrumenty skarbowe oraz dłużne instrumenty emitowane przez przedsiębiorstwa działające na rynku kapitałowym. W zależności od grupy funduszy, uwzględniających strukturę ich portfela, inwestycje w tego rodzaju instrumenty dały zarobić maksymalnie w granicach około 2,5%.”– komentuje Krzysztof Orliński, Doradca Inwestycyjny, Analityk.

„Z pewnością trudno sądzić, że najbliższe miesiące przyniosą duże uspokojenie czy stabilizację. Nie pomaga również na pewno ryzyko polityczne, pod znakiem którego niewątpliwie w dalszym ciągu pozostajemy oraz fakt, że będąc krajem zaliczanym do państw tzw. rozwijających się, nie zawsze słusznie cierpimy na skutek różnego rodzaju negatywnych wydarzeń na świecie. Z drugiej jednak strony, bardzo niskie ceny surowców utrzymujące się na giełdach światowych, wciąż obecna deflacja na rynku polskim oraz duży spread, w którym pozostajemy do obligacji niemieckiej, stwarza pole do dalszych, nieznacznych obniżek stóp procentowych w Polsce. Co z kolei może być bodźcem do wzrostu cen polskich obligacji skarbowych, a tym samym przynajmniej części dłużnych funduszy inwestycyjnych.” – dodaje Krzysztof Orliński.

* Stopy zwrotu liczone w okresach: 30/12/2014 – 30/12/2015; 28/12/2012 – 30/12/2015; 30/06/2015 – 30/12/2015; 30/09/2015 – 30/12/2015;

Źródło: Opracowanie własne, Analizy Online.

POWOŁANIE NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU COPERNICUS CAPITAL TFI S.A. ARKADIUSZA HUZARKA

Uprzejmie informujemy, że w dniu 22 grudnia 2017 roku Rada Nadzorcza Copernicus Capital TFI S.A. powołała na stanowisko Prezesa Zarządu Arkadiusza Huzarka. Arkadiusz jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Z rynkiem kapitałowym związany od roku 2001. W instytucjach finansowych odpowiadał za nadzór nad realizowaniem zadań z zakresu prawa, compliance, zarządzania ryzykiem i audytu wewnętrznego jak również za kwestie współpracy z organem nadzoru oraz innymi […]

Informacja Zarządu Copernicus Capital TFI w sprawie nałożenia kary na Towarzystwo przez KNF

Informacja Zarządu Copernicus Capital TFI w sprawie nałożenia kary na Towarzystwo przez KNF Zgodnie z komunikatem z posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego, 19 grudnia nałożono na Copernicus Capital TFI SA karę za naruszenie przepisów Ustawy o funduszach inwestycyjnych. Chcemy wyjaśnić, że postępowanie KNF rozpoczęte w październiku 2014r. dotyczyło możliwości naruszenia przez Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty przepisów Ustawy ściśle związanych z ograniczeniami inwestycyjnymi, jakie powinien stosować Fundusz w swojej działalności. […]

Czerwiec – czas konsolidacji na rynku akcji

Przed wakacjami nadszedł czas konsolidacji na rynku akcji polskich. Indeks WIG poruszał się przez cały miesiąc w trendzie bocznym. „Przez wiele sesji mieliśmy do czynienia z prawdziwym marazmem, zmienność była na niskim poziomie i miało się wrażenie, że inwestorzy przełączyli się już na tryb wakacyjny. Zakres wahań w czerwcu przez większość czasu sesyjnego mieścił się w przedziale 60 – 61.5 tys. punktów. Zakładając, że trend boczny potrwa mniej więcej […]

Fundusze inwestycyjne – przyszłość nie tylko dla wybranych

O zmianach w funkcjonowaniu funduszy inwestycyjnych i ich przyszłości na naszym rynku rozmawiamy z Tomaszem Bedlą, Wiceprezesem Zarządu Copernicus Capital TFI S.A. Jak wygląda sytuacja Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych (TFI) na dzisiejszym rynku? – Towarzystwa funduszy inwestycyjnych stanowią istotny element całego rynku kapitałowego. W porównaniu do rynków zachodnich widzimy, że jeszcze dużo pracy przed nami. Od lat rośnie wartość zgromadzonych w funduszach, zarządzanych przez TFI, aktywów. Copernicus Capital TFI […]

W maju przyszedł czas na korektę

Po wzrostowym kwietniu przyszedł czas na korektę. Polski rynek akcji nie miał siły rosnąć już od początku maja. „Odbicie cen nastąpiło po publikacji wstępnego odczytu PKB za 1Q17, który uplasował się na poziomie 4.0%, lekko przekraczając oczekiwania rynku. Jak się później okazało, motorem wzrostu gospodarczego była konsumpcja prywatna, która zwiększyła się o 4.7%. Na GPW bykom nie udało się utrzymać tendencji zwyżkującej i na koniec miesiąca indeks WIG ponownie […]