Podsumowanie wyników Copernicus FIO – czerwiec

W czerwcu, pomimo dobrej sytuacji fundamentalnej, w głównych gospodarkach światowych na rynkach finansowych sentyment nie był najlepszy, co wpłynęło na wyniki również w Polsce.

Rynkom ciążyła zarówno niepewność odnośnie przyszłości strefy euro, jak i oczekiwania na nadchodzące podwyżki stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. Oba te czynniki sprawiły, że wzrosła awersja do ryzyka, co z kolei przełożyło się na negatywne postrzeganie całej grupy rynków wschodzących, w tym Polski.

„Jednocześnie, naszym krajowym rynkom finansowym szkodziły czynniki wewnętrzne. Choć polska gospodarka niezmiennie pokazuje mocne wyniki, wskazujące na utrzymanie ponad 3-procentowej dynamiki PKB, to jednocześnie wyniki wyborów prezydenckich zwiększyły niepewność polityczną, która najprawdopodobniej będzie utrzymywać swój negatywny wpływ na rynki przynajmniej do jesiennych wyborów parlamentarnych. W sumie więc, na krajowych rynkach finansowych przeważają negatywne czynniki, które najprawdopodobniej utrzymywać się będą również w ciągu najbliższych miesięcy.” – komentuje Marcin Mróz, Główny Ekonomista Grupy Copernicus.

Pomimo tych czynników fundusze akcyjne wypracowały dobre wyniki w dłuższej perspektywie. I tak, Copernicus Akcji wypracował w ujęciu 6 miesięcy stopę zwrotu na poziomie 8,53%*, przy benchmarku 3,72%*. Natomiast Copernicus Spółek Wzrostowych w ujęciu 6 miesięcy osiągnął wynik na poziomie 8,77%*, przy benchmarku 2,96%*. W omawianym okresie średnia dla grupy funduszy akcji polskich uniwersalnych wyniosła 4,32%*, a najsłabszy fundusz stracił 2,32%*.

„Czerwiec był miesiącem kontynuacji spadków rozpoczętych już w maju. Dopiero dwie ostatnie sesje miesiąca przyniosły odreagowanie. Czerwcowa sytuacja rynkowa była podyktowana rozmowami greckiego rządu z wierzycielami. Ostatecznie nie doszło do porozumienia, co w praktyce oznacza bankructwo Grecji oraz duże ryzyko opuszczenia strefy euro przez ten kraj. Obecnie szeroki rynek akcji znajduje się w pobliżu istotnego wsparcia technicznego.” – stwierdza Jacek Wojton, Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Aktywami Copernicus Capital TFI S.A.

W grupie funduszy dłużnych papierów Subfundusz Płynnościowy Plus podtrzymuje swoje dobre wyniki w dłuższej perspektywie czasowej, które zapewniły mu w ujęciu 12 miesięcy wynik 3,86%*, przy benchmarku na poziomie 1,73%* oraz średniej w grupie funduszy gotówkowych i pieniężnych na poziomie 2,20%*.

„Wciąż utrzymuje się negatywny sentyment na globalnym rynku długu, co przekłada się również na notowania krajowych obligacji skarbowych. W czerwcu rozszerzył się spread polskiej dziesięciolatki w stosunku niemieckiego Bunda. W ostatnich dniach czerwca tematem głównym była Grecja. Z uwagi na to, że wygasł program pomocowy dla Grecji, a dalsze rozmowy z Troiką zostały wstrzymane do referendum, które odbędzie się 5. lipca, pierwszy tydzień drugiego półrocza stoi pod znakiem wyczekiwania na ostateczne decyzje w sprawie greckiego zadłużenia i członkostwa w strefie euro.” – podsumowuje Tomasz Glinicki, Dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami Copernicus Capital TFI S.A.

* Stopy zwrotu liczone w okresach: 31/12/2014 – 30/06/2015; 30/06/2014 – 30/06/2015.

Źródło: Opracowanie własne, Analizy Online.

POWOŁANIE NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU COPERNICUS CAPITAL TFI S.A. ARKADIUSZA HUZARKA

Uprzejmie informujemy, że w dniu 22 grudnia 2017 roku Rada Nadzorcza Copernicus Capital TFI S.A. powołała na stanowisko Prezesa Zarządu Arkadiusza Huzarka. Arkadiusz jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Z rynkiem kapitałowym związany od roku 2001. W instytucjach finansowych odpowiadał za nadzór nad realizowaniem zadań z zakresu prawa, compliance, zarządzania ryzykiem i audytu wewnętrznego jak również za kwestie współpracy z organem nadzoru oraz innymi […]

Informacja Zarządu Copernicus Capital TFI w sprawie nałożenia kary na Towarzystwo przez KNF

Informacja Zarządu Copernicus Capital TFI w sprawie nałożenia kary na Towarzystwo przez KNF Zgodnie z komunikatem z posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego, 19 grudnia nałożono na Copernicus Capital TFI SA karę za naruszenie przepisów Ustawy o funduszach inwestycyjnych. Chcemy wyjaśnić, że postępowanie KNF rozpoczęte w październiku 2014r. dotyczyło możliwości naruszenia przez Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty przepisów Ustawy ściśle związanych z ograniczeniami inwestycyjnymi, jakie powinien stosować Fundusz w swojej działalności. […]

Czerwiec – czas konsolidacji na rynku akcji

Przed wakacjami nadszedł czas konsolidacji na rynku akcji polskich. Indeks WIG poruszał się przez cały miesiąc w trendzie bocznym. „Przez wiele sesji mieliśmy do czynienia z prawdziwym marazmem, zmienność była na niskim poziomie i miało się wrażenie, że inwestorzy przełączyli się już na tryb wakacyjny. Zakres wahań w czerwcu przez większość czasu sesyjnego mieścił się w przedziale 60 – 61.5 tys. punktów. Zakładając, że trend boczny potrwa mniej więcej […]

Fundusze inwestycyjne – przyszłość nie tylko dla wybranych

O zmianach w funkcjonowaniu funduszy inwestycyjnych i ich przyszłości na naszym rynku rozmawiamy z Tomaszem Bedlą, Wiceprezesem Zarządu Copernicus Capital TFI S.A. Jak wygląda sytuacja Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych (TFI) na dzisiejszym rynku? – Towarzystwa funduszy inwestycyjnych stanowią istotny element całego rynku kapitałowego. W porównaniu do rynków zachodnich widzimy, że jeszcze dużo pracy przed nami. Od lat rośnie wartość zgromadzonych w funduszach, zarządzanych przez TFI, aktywów. Copernicus Capital TFI […]

W maju przyszedł czas na korektę

Po wzrostowym kwietniu przyszedł czas na korektę. Polski rynek akcji nie miał siły rosnąć już od początku maja. „Odbicie cen nastąpiło po publikacji wstępnego odczytu PKB za 1Q17, który uplasował się na poziomie 4.0%, lekko przekraczając oczekiwania rynku. Jak się później okazało, motorem wzrostu gospodarczego była konsumpcja prywatna, która zwiększyła się o 4.7%. Na GPW bykom nie udało się utrzymać tendencji zwyżkującej i na koniec miesiąca indeks WIG ponownie […]