Podsumowanie wyników Copernicus FIO – marzec

W ubiegłym miesiącu dobre wyniki osiągały subfundusze akcyjne. Natomiast subfundusze dłużne z parasola Copernicus FIO nieustannie utrzymują się na czołowych pozycjach swoich grup porównawczych. W marcu swoje 3. urodziny obchodził też Subfundusz Płynnościowy Plus.

Subfundusz Płynnościowy Plus bardzo dobrze uczcił swoją 3. rocznicę, wypadającą 13 marca, plasując się za marzec na pozycji lidera z wynikiem 0,70%*. 1. miejsce w grupie funduszy gotówkowych i pieniężnych uniwersalnych zajął także w ujęciu rocznym, uzyskując rezultat 7,00%* (przy średniej 3,26%*). Od początku działalności Subfundusz zarobił 21,52%*, wobec benchmarku 9,10%* i średniej dla grupy 11,95%*. Za ten okres również broni pozycji lidera zestawienia.

W grupie funduszy dłużnych papierów skarbowych Subfundusz Dłużny Skarbowy Plus osiągnął dobre wyniki w dłuższej perspektywie czasowej, które zapewniły mu 5. miejsce w ujęciu 3 miesięcy (z wynikiem 1,18%* dystansując się od najsłabszego funduszu w zestawieniu o 0,93 pkt. proc.).

„Rynek obligacji skarbowych powtórzył schemat z poprzedniego miesiąca – w pierwszej połowie marca rentowności 10-letnich obligacji szybko rosły, podczas gdy w drugiej rynek poruszał się w przeciwnym kierunku. Obligacjom nie pomaga na pewno fakt, że RPP po ostatniej obniżce stóp procentowych zapowiedziała koniec cyklu luzowania polityki monetarnej. Niemniej jednak uważamy, że nawet w tych warunkach można wykorzystywać zmienność cen do osiągania pozytywnego wyniku. Czynnikiem sprzyjającym rynkowi instrumentów dłużnych będzie utrzymująca się deflacja oraz brak impulsów do wzrostów cen ropy na rynkach światowych.” – podsumowuje Tomasz Glinicki, Dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami Copernicus Capital TFI S.A.

 

Dobre wyniki osiągnęły w dłuższej perspektywie fundusze akcyjne. Copernicus FIO Spółek Wzrostowych wypracował za 3 miesiące stopę zwrotu na poziomie 11,28%*, a Subfundusz Akcji na poziomie 8,78%*, przy średniej w grupie 6,49%*. Wyniki te uplasowały je na odpowiednio 5. i 7. miejscu w grupie referencyjnej. „Dobra passa rynku akcji utrzymała się również w ostatnim miesiącu I kwartału. Indeks WIG zanotował blisko 1,5 proc. wzrost kursu, co pozwoliło funduszom inwestującym w akcje całkiem sporo zarobić w ostatnim miesiącu. Subfundusz Spółek Wzrostowych utrzymał swoją pozycję w grupie porównawczej, zarabiając w marcu ponad 3 proc. Nieco słabiej uplasował się tym razem Subfundusz Akcji z wynikiem około 1,2 proc. Nadal podtrzymujemy stanowisko, że małe spółki wciąż mają potencjał do wzrostów i to one będą w dużej mierze decydowały o dobrych wynikach funduszy akcyjnych.” – komentuje Jacek Wojton, Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Aktywami Copernicus Capital TFI S.A.

* Stopy zwrotu liczone w okresach: 27/02/2015 – 31/03/2015; 31/12/2014 – 31/03/2015; 31/03/2014 – 31/03/2015; 13/03/2012 – 31/03/2015.

Źródło: Opracowanie własne, Analizy Online.

 

POWOŁANIE NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU COPERNICUS CAPITAL TFI S.A. ARKADIUSZA HUZARKA

Uprzejmie informujemy, że w dniu 22 grudnia 2017 roku Rada Nadzorcza Copernicus Capital TFI S.A. powołała na stanowisko Prezesa Zarządu Arkadiusza Huzarka. Arkadiusz jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Z rynkiem kapitałowym związany od roku 2001. W instytucjach finansowych odpowiadał za nadzór nad realizowaniem zadań z zakresu prawa, compliance, zarządzania ryzykiem i audytu wewnętrznego jak również za kwestie współpracy z organem nadzoru oraz innymi […]

Informacja Zarządu Copernicus Capital TFI w sprawie nałożenia kary na Towarzystwo przez KNF

Informacja Zarządu Copernicus Capital TFI w sprawie nałożenia kary na Towarzystwo przez KNF Zgodnie z komunikatem z posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego, 19 grudnia nałożono na Copernicus Capital TFI SA karę za naruszenie przepisów Ustawy o funduszach inwestycyjnych. Chcemy wyjaśnić, że postępowanie KNF rozpoczęte w październiku 2014r. dotyczyło możliwości naruszenia przez Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty przepisów Ustawy ściśle związanych z ograniczeniami inwestycyjnymi, jakie powinien stosować Fundusz w swojej działalności. […]

Czerwiec – czas konsolidacji na rynku akcji

Przed wakacjami nadszedł czas konsolidacji na rynku akcji polskich. Indeks WIG poruszał się przez cały miesiąc w trendzie bocznym. „Przez wiele sesji mieliśmy do czynienia z prawdziwym marazmem, zmienność była na niskim poziomie i miało się wrażenie, że inwestorzy przełączyli się już na tryb wakacyjny. Zakres wahań w czerwcu przez większość czasu sesyjnego mieścił się w przedziale 60 – 61.5 tys. punktów. Zakładając, że trend boczny potrwa mniej więcej […]

Fundusze inwestycyjne – przyszłość nie tylko dla wybranych

O zmianach w funkcjonowaniu funduszy inwestycyjnych i ich przyszłości na naszym rynku rozmawiamy z Tomaszem Bedlą, Wiceprezesem Zarządu Copernicus Capital TFI S.A. Jak wygląda sytuacja Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych (TFI) na dzisiejszym rynku? – Towarzystwa funduszy inwestycyjnych stanowią istotny element całego rynku kapitałowego. W porównaniu do rynków zachodnich widzimy, że jeszcze dużo pracy przed nami. Od lat rośnie wartość zgromadzonych w funduszach, zarządzanych przez TFI, aktywów. Copernicus Capital TFI […]

W maju przyszedł czas na korektę

Po wzrostowym kwietniu przyszedł czas na korektę. Polski rynek akcji nie miał siły rosnąć już od początku maja. „Odbicie cen nastąpiło po publikacji wstępnego odczytu PKB za 1Q17, który uplasował się na poziomie 4.0%, lekko przekraczając oczekiwania rynku. Jak się później okazało, motorem wzrostu gospodarczego była konsumpcja prywatna, która zwiększyła się o 4.7%. Na GPW bykom nie udało się utrzymać tendencji zwyżkującej i na koniec miesiąca indeks WIG ponownie […]