Dlaczego warto wybrać Mój Kapitał?

 

 • dobry sposób na pomnażanie i ochronę swojego kapitału,
 • brak opłat likwidacyjnych,
 • możliwość dokonywania wpłat i wypłat w dowolnym momencie, bez dodatkowych opłat,
 • możliwość otrzymania bonusu w wysokości do 30% pobranych opłat za zarządzanie subfunduszami, w które inwestujesz,
 • inwestowanie zgodnie z wybraną strategią inwestycyjną, dopasowaną do preferencji odnośnie akceptacji ryzyka, którą można w dowolnym czasie zmienić,
 • rebalancing, czyli automatyczny transfer środków pomiędzy subfunduszami, wykonywany dla zachowania stałej struktury portfela, w celu kontrolowania ryzyka.

Jasne zasady programu

Alokacja strategii inwestycyjnych w poszczególne subfundusze FIO Copernicus

Warto inwestować w program Mój Kapitał, ponieważ ponieważ dzięki temu zyskujesz dostęp do trzech unikalnych subfunduszy w ramach Copernicus FIO

CopernicusFIOSubfundusz Best Brands

Lokuje aktywa głównie w akcje spółek, które charakteryzują się znanymi
markami, maja silna pozycje w swojej branży lub mogą ja zdobyć
w przyszłości.

Główne kryteria doboru spółek w strategii Subfunduszu:

 

 • bardzo dobra kondycja finansowa,
 • rozpoznawalność i renoma marki,
 • silna pozycja rynkowa.

CopernicusFIOSubfundusz Innowacji i Wzrostu

Lokuje aktywa głównie w akcje spółek wzrostowych i technologicznych,
które cechują się ponadprzeciętna perspektywa wzrostu zysków w okresie
najbliższych lat.

 

Główne kryteria doboru spółek w strategii Subfunduszu:

 

 • wysoka dynamika wzrostu zysków,
 • innowacyjność,
 • wykorzystanie nowoczesnych technologii.

CopernicusFIOSubfundusz Oszczędnościowy

Lokuje aktywa głównie w obligacje emitowane przez Skarb Państwa oraz obligacje korporacyjne dużych znanych polskich przedsiębiorstw.

 

Strategia subfunduszu zakłada realizację celu inwestycyjnego poprzez lokowanie aktywów w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe. 

Główne benefity tego rozwiązania to:

 

 • stabilność,
 • bezpieczeństwo,
 • przewidywalność.

Najważniejsze parametry programu

 

Inwestowanie środków w ramach Programu Inwestycyjnego „Mój Kapitał” może wiązać się z wystąpieniem po stronie Inwestora:

 

 • ryzyka niedopasowania inwestycji,
 • ryzyka rynkowego,
 • ryzyka kredytowego,
 • ryzyka prawnego,
 • lub ryzyka operacyjnego.

 

Szczegółowy opis ryzyk, a także ewentualne ich podkategorie, przedstawione zostały w prospekcie informacyjnym.