Administrator hipoteki

Podmiot, o którym mowa w art. 31 ustawy o obligacjach, powoływany na podstawie umowy z emitentem, który wykonuje prawa i obowiązki wierzyciela hipotecznego we własnym imieniu, lecz na rachunek obligatariuszy. Administratorem hipoteki może być także bank pełniący funkcję banku-reprezentanta.