Administrator Zabezpieczeń

Podmiot, o którym mowa w art. 29 ustawy o obligacjach, powoływany na podstawie umowy zawieranej z emitentem obligacji, pełniący funkcję pośredniego wierzyciela emitenta. Administrator zabezpieczeń wykonuje prawa i obowiązki wierzyciela z tytułu zabezpieczeń we własnym imieniu, lecz na rachunek obligatariuszy, działając jako ich zastępca pośredni, w szczególności reprezentujący interesy obligatariuszy wobec emitenta w zakresie ich zaspokojenia z zabezpieczenia obligacji. Administrator zabezpieczeń może być powołany w przypadku ustanowienia zabezpieczenia innego niż hipoteka lub zastaw rejestrowy przed rozpoczęciem emisji obligacji.