Administrator Zastawu

Podmiot zawierający umowę zastawniczą z emitentem, o którym mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 6 lub art. 29 ustawy o obligacjach, działający w imieniu własnym, ale na rachunek obligatariuszy w związku z zabezpieczeniem wierzytelności wynikających z obligacji. Podstawę dla działania administratora zastawu stanowi umowa zawarta pomiędzy nim a emitentem, określająca zasady wykonywania tej funkcji. Zgodnie z art. 4 ust. 1 i ust. 3 ustawy o zastawie rejestrowym, administratorem zastawu może być jeden z wierzycieli lub podmiot trzeci. Administrator zastawu może zostać ustanowiony również celem zabezpieczenia innych wierzytelności niż wynikających z obligacji.