Agent firmy inwestycyjnej

Podmiot, któremu firma inwestycyjna w drodze umowy może powierzyć stałe lub okresowe wykonywanie w imieniu i na rachunek firmy inwestycyjnej czynności pośrednictwa w zakresie prowadzonej działalności. Agentem firmy inwestycyjnej może być również osoba fizyczna po uzyskaniu wpisu do rejestru agentów firm inwestycyjnych, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.