Agent transferowy

Podmiot prowadzący rejestry uczestników funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych. W ramach wykonywania czynności związanych z prowadzeniem rejestru, agent transferowy obsługuje transakcje dokonywane na jednostkach uczestnictwa, w szczególności poprzez aktualizowanie salda rejestru, przyjmowanie i realizację zleceń i dyspozycji uczestników funduszu (np. żądania nabycia, odkupu, konwersji, zamiany danych), organizuje i przeprowadza obieg dokumentów oraz środków pieniężnych.