Aktywa funduszu inwestycyjnego netto

Wartość aktywów funduszu inwestycyjnego pomniejszona o jego zobowiązania.