Alokacja aktywów

Uplasowanie inwestycji, lokat funduszu pomiędzy różne kategorie aktywów. Alokacja aktywów zależna jest od polityki inwestycyjnej realizowanej przez fundusz.