Aport

Wkład niepieniężny wnoszony do spółki przez wspólnika (akcjonariusza), reprezentujący określoną wartość majątkową w postaci dóbr niematerialnych (praw) lub rzeczy.