Audytor (biegły rewident)

Podmiot dokonujący bezstronnego i niezależnego badania sprawozdań finansowych. W przypadku funduszy inwestycyjnych audytor weryfikuje czy sprawozdania finansowe zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i statutem funduszu.