Bank-reprezentant

Podmiot pełniący funkcję przedstawiciela ustawowego obligatariuszy i działający na podstawie ustawy o obligacjach, a także zapisów umowy o reprezentację zawartej z emitentem. Funkcję banku-reprezentanta pełnić bank krajowy lub instytucja kredytowa.