CAPM (Capital Asset Pricing Model)

Model służący do wyceny aktywów kapitałowych, określający relację między stopą zwrotu a ryzykiem danego portfela papierów wartościowych, pozwalający określić, czy instrument jest przewartościowany czy niedowartościowany.