Certyfikat inwestycyjny

Papier wartościowy emitowany przez fundusz inwestycyjny zamknięty, reprezentujący prawo majątkowe uczestnika funduszu do udziału w jego aktywach. Certyfikaty inwestycyjne funduszu inwestycyjnego zamkniętego mogą być papierami wartościowymi imiennymi lub na okaziciela, z tym, że certyfikaty inwestycyjne publicznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego mogą być wyłącznie papierami wartościowymi na okaziciela. Certyfikat inwestycyjny jest niepodzielny.