Derywaty (instrumenty pochodne)

Instrumenty finansowe, do których zalicza się w szczególności opcje, kontrakty terminowe futures i forward, swapy, warranty. Ich wartość uzależniona jest od wartości instrumentu bazowego, którymi mogą być inne instrumenty finansowe, takie jak akcje, obligacje, towary, waluty, ale też wysokość stopy procentowej, wartość indeksu giełdowego oraz zjawiska przyrodnicze. Instrumenty pochodne wykorzystywane są w celach zabezpieczających jak i w celach spekulacyjnych.