Dłużne papiery wartościowe

Papiery wartościowe przyznające wierzytelności pieniężne na oznaczone sumy, płatne we wskazanych terminach, do których w szczególności zalicza się obligacje oraz bony skarbowe.