Dzień wyceny

Dzień, w którym dokonuje się obliczenia wartości aktywów netto funduszu oraz wartości aktywów netto przypadających na tytuł uczestnictwa w funduszu.