FIO (fundusz inwestycyjny otwarty)

Fundusz inwestycyjny, w którym tytułem uczestnictwa są jednostki uczestnictwa, które fundusz może zbywać w sposób ciągły i nieograniczony. Na żądanie uczestnika funduszu fundusz dokonuje ich odkupienia, co równoznaczne jest z umorzeniem (zob. hasło jednostka uczestnictwa). Obowiązek dokonania odkupu znajduje odzwierciedlenie w polityce inwestycyjnej stosowanej przez fundusze otwarte. Fundusze te bowiem inwestują w aktywa charakteryzujące się większą płynnością niż fundusze alternatywne, w tym fundusze zamknięte. Działalność FIO jest ściśle powiązana z działalnością agenta transferowego (zob. hasło agent transferowy).