Zaplanowanie struktury aktywów funduszu pod kątem planowania podatkowego

Ze względów podatkowych należy zwrócić szczególną uwagę na następujące momenty z życia Funduszu: wniesienie aktywów do Funduszu, bieżąca działalność spółek portfelowych, wypłaty ze spółek portfelowych do Funduszu, likwidacja Funduszu.

Fundusze Inwestycyjne zarejestrowane w Polsce są ustawowo zwolnione z podatku dochodowego od przedsiębiorstw (CIT). Jednocześnie w zależności od formy prawnej i osobowości prawnej uczestników funduszu są opodatkowane wypłaty z funduszu do uczestników (wypłata dochodu, wypłata przychodu ze zbycia lokat, umorzenie certyfikatów). Tym samym fundusze uzyskują korzyść w postaci możliwości reinwestycji kwoty, która w innym przypadku musiała by zostać zapłacona na podatek dochodowy.

Należy także zastanowić się czy da się tak zaplanować formę prawną spółek portfelowych Funduszu, aby dochody spółek portfelowych także pozostawały nieopodatkowane. Gdyby taka struktura była możliwa, to znacząco zwiększa się efektywność inwestowanych środków.

Fundusz inwestycyjny może lokować środki w udziały spółek z ograniczoną odpowiedzialnością lub papiery wartościowe. Uwzględniając powyższe należy uznać, że na chwilę obecną nie ma w polskim reżimie prawno-podatkowym spółki, która spełniała by kryteria dopuszczalności nabycia przez Fundusz i jednocześnie aby był to podmiot zwolniony z podatku dochodowego (Fundusz nie może nabyć udziałów spółek osobowych). Tym samym należy wskazać, że w Luksemburgu funkcjonuje spółka Societe Comandite Speciale (dalej „SCSp”), która jest zbliżona w konstrukcji do polskiej spółki komandytowo-akcyjnej. Tzn. spółka SCSp ma mieszany osobowo-kapitałowy charakter. Spółka emituje instrumenty udziałowe spełniające wymóg bycia papierami wartościowymi (a więc dopuszczalne jest ich nabycie do Funduszu) a jednocześnie spółka jest transparentna podatkowo tzn. że podatnikiem są jej wspólnicy. Tak więc zastosowanie tej spółki w strukturze z Funduszem może być optymalne, gdyż fundusz jako jej wspólnik jest zwolniony z podatku. Dodatkowo w SCSp podobnie jak w SKA funkcjonuje komplementariusz, który prowadzi sprawy spółki i odpowiada za jej zobowiązania. Do rozważania pozostaje konstrukcja gdzie komplementariuszem byłby Podmiot Zarządzający (do ostatecznego potwierdzenia z doradcą podatkowym). Dalej należy rozważyć w jaki sposób powinna lokować środki SCSp aby zachować transparentność podatkową struktury. Obecnie wykorzystywany model zakłada aby przedmiotem lokat SCSp były polskie spółki    osobowe   np. spółki komandytowe (dalej „Sp.k.”), które nie są podatnikami CIT. Przy czym zakłada się że w polskich spółach osobowych byłby prowadzony faktyczny proces inwestycyjny, czytaj: inwestycje w nieruchomości. Podkreślenia wymaga, że w spółce komandytowej sprawy prowadzi wspólnik/komplementariusz, którym może być Podmiot Zarządzający. Podsumowując,      użycie   następującej konfiguracji FlZ^-SCSp^-Sp.k. może dawać transparentność     podatkową       na każdym poziomie struktury.

Ważne z punktu widzenia efektywności inwestycji Funduszu jest rozważenie przepływów pomiędzy funduszem a spółkami portfelowymi pierwszego poziomu i drugiego poziomu. Tutaj będą się pojawiały takie kwestie jak dokapitalizowanie spółek inwestycyjnych, udzielanie pożyczek, wypłata dywidendy.

Wniesienie aktywów do funduszu i wypłaty z Funduszu oraz wykup certyfikatów inwestycyjnych Funduszu.

Co do zasady można rozważyć dwie ścieżki wnoszenia aktywów:  poprzez opłacenie certyfikatów inwestycyjnych Funduszu gotówką oraz/lub poprzez wniesienie do funduszu akcji/udziałów celem opłacenie certyfikatów inwestycyjnych funduszu. Na marginesie można jeszcze wskazać dokonanie darowizny na rzecz Funduszu. Opisane powyżej zdarzenia mogą rodzić różne konsekwencje podatkowe dla nabywcy certyfikatów. Dodatkowo to na jakich warunkach (podatkowych) nabyto certyfikaty inwestycyjne będzie wpływać na to na jakich warunkach (podatkowych) certyfikaty będą umarzane i jak będą opodatkowane dochody z certyfikatów.

Wojciech Jabłoński Copernicus Capital TFI S.A.

2015-03 Zaplanowanie struktury aktywów funduszu pod kątem planowania podatkowego

POWOŁANIE NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU COPERNICUS CAPITAL TFI S.A. ARKADIUSZA HUZARKA

Uprzejmie informujemy, że w dniu 22 grudnia 2017 roku Rada Nadzorcza Copernicus Capital TFI S.A. powołała na stanowisko Prezesa Zarządu Arkadiusza Huzarka. Arkadiusz jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Z rynkiem kapitałowym związany od roku 2001. W instytucjach finansowych odpowiadał za nadzór nad realizowaniem zadań z zakresu prawa, compliance, zarządzania ryzykiem i audytu wewnętrznego jak również za kwestie współpracy z organem nadzoru oraz innymi […]

Informacja Zarządu Copernicus Capital TFI w sprawie nałożenia kary na Towarzystwo przez KNF

Informacja Zarządu Copernicus Capital TFI w sprawie nałożenia kary na Towarzystwo przez KNF Zgodnie z komunikatem z posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego, 19 grudnia nałożono na Copernicus Capital TFI SA karę za naruszenie przepisów Ustawy o funduszach inwestycyjnych. Chcemy wyjaśnić, że postępowanie KNF rozpoczęte w październiku 2014r. dotyczyło możliwości naruszenia przez Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty przepisów Ustawy ściśle związanych z ograniczeniami inwestycyjnymi, jakie powinien stosować Fundusz w swojej działalności. […]

Czerwiec – czas konsolidacji na rynku akcji

Przed wakacjami nadszedł czas konsolidacji na rynku akcji polskich. Indeks WIG poruszał się przez cały miesiąc w trendzie bocznym. „Przez wiele sesji mieliśmy do czynienia z prawdziwym marazmem, zmienność była na niskim poziomie i miało się wrażenie, że inwestorzy przełączyli się już na tryb wakacyjny. Zakres wahań w czerwcu przez większość czasu sesyjnego mieścił się w przedziale 60 – 61.5 tys. punktów. Zakładając, że trend boczny potrwa mniej więcej […]

Fundusze inwestycyjne – przyszłość nie tylko dla wybranych

O zmianach w funkcjonowaniu funduszy inwestycyjnych i ich przyszłości na naszym rynku rozmawiamy z Tomaszem Bedlą, Wiceprezesem Zarządu Copernicus Capital TFI S.A. Jak wygląda sytuacja Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych (TFI) na dzisiejszym rynku? – Towarzystwa funduszy inwestycyjnych stanowią istotny element całego rynku kapitałowego. W porównaniu do rynków zachodnich widzimy, że jeszcze dużo pracy przed nami. Od lat rośnie wartość zgromadzonych w funduszach, zarządzanych przez TFI, aktywów. Copernicus Capital TFI […]

W maju przyszedł czas na korektę

Po wzrostowym kwietniu przyszedł czas na korektę. Polski rynek akcji nie miał siły rosnąć już od początku maja. „Odbicie cen nastąpiło po publikacji wstępnego odczytu PKB za 1Q17, który uplasował się na poziomie 4.0%, lekko przekraczając oczekiwania rynku. Jak się później okazało, motorem wzrostu gospodarczego była konsumpcja prywatna, która zwiększyła się o 4.7%. Na GPW bykom nie udało się utrzymać tendencji zwyżkującej i na koniec miesiąca indeks WIG ponownie […]