Zmiana nazwy Copernicus FIO Subfunduszu Akcji Dywidendowych

Subfundusz Akcji Dywidendowych z dniem 12 marca 2015 r. zmienił nazwę na Subfundusz Spółek Wzrostowych.

Zmiana nazwy podyktowana była chęcią dopasowania jej do zauważalnego trendu inwestycyjnego Subfunduszu Akcji Dywidendowych, polegającego na zwiększeniu udziału spółek wzrostowych w jego portfelu w stosunku do spółek dywidendowych. Modyfikacje polityki inwestycyjnej obejmują minimalny poziom 50% swoich aktywów, jakie fundusz może lokować w spółki z polskiego rynku kapitałowego. Dodatkowo, zarządzający ma możliwość inwestowania w tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne i instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą. Nie bez wpływu na ewolucję polityki inwestycyjnej miała również zmiana zarządzającego, która nastąpiła w grudniu ubiegłego roku.

„Zmiany dotyczące Subfundusz Akcji Dywidendowych spowodują zwiększenie elastyczności zarządzania poprzez dodanie szerszego wachlarza spółek do portfela, co przełoży się na możliwość płynnego reagowania  składem portfela w zależności od  sytuacji rynkowej, prognoz rozwoju gospodarczego  i perspektyw poszczególnych spółek.  Spółek z indeksu WIGdiv jest zaledwie 30, co mocno ograniczało statutowo zarządzającego. Upatrujemy szansy na dalszy wzrost liczby spółek dywidendowych w Polsce, ale przy obecnych tendencjach mikro- i makroekonomicznych, spółki wzrostowe mają większy potencjał.” – komentuje Jacek Wojton, Zastępca Dyrektora Departamentu Aktywami.

Subfundusz Spółek Wzrostowych (d. Akcji Dywidendowych) osiągał do tej pory rekordowe wyniki zarządzania, które pozwoliły uzyskać w 2012 i 2013 r. Złote Portfele „Gazety Giełdy Parkiet”  w kategoriach „Najlepszy wynik wśród funduszy inwestycyjnych rynku kapitałowego” oraz „Fundusz akcji polskich”. Subfundusz osiągnął stopę zwrotu odpowiednio na poziomie 31,7%* i 49,7%*. Wynik od początku działalności kształtuje się na poziomie 62,9%* przy średniej w grupie porównawczej na poziomie -1,77%. Tak dobre wyniki uzyskano m.in. dzięki wsparciu portfela sektorem spółek wzrostowych, dlatego też, dążąc do zapewnienia maksymalizacji zysku swoim klientom, Komitet Inwestycyjny Copernicus Capital TFI S.A. podjął decyzję o zmianie nazwy Subfunduszu.

*  Stopy zwrotu liczone w okresie od 02/05/2011 do 10/03/2015; 31/12/2011 – 31/12/2012; 31/12/2012 – 31/12/2013. Źródło: opracowanie własne; Analizy Online.

POWOŁANIE NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU COPERNICUS CAPITAL TFI S.A. ARKADIUSZA HUZARKA

Uprzejmie informujemy, że w dniu 22 grudnia 2017 roku Rada Nadzorcza Copernicus Capital TFI S.A. powołała na stanowisko Prezesa Zarządu Arkadiusza Huzarka. Arkadiusz jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Z rynkiem kapitałowym związany od roku 2001. W instytucjach finansowych odpowiadał za nadzór nad realizowaniem zadań z zakresu prawa, compliance, zarządzania ryzykiem i audytu wewnętrznego jak również za kwestie współpracy z organem nadzoru oraz innymi […]

Informacja Zarządu Copernicus Capital TFI w sprawie nałożenia kary na Towarzystwo przez KNF

Informacja Zarządu Copernicus Capital TFI w sprawie nałożenia kary na Towarzystwo przez KNF Zgodnie z komunikatem z posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego, 19 grudnia nałożono na Copernicus Capital TFI SA karę za naruszenie przepisów Ustawy o funduszach inwestycyjnych. Chcemy wyjaśnić, że postępowanie KNF rozpoczęte w październiku 2014r. dotyczyło możliwości naruszenia przez Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty przepisów Ustawy ściśle związanych z ograniczeniami inwestycyjnymi, jakie powinien stosować Fundusz w swojej działalności. […]

Czerwiec – czas konsolidacji na rynku akcji

Przed wakacjami nadszedł czas konsolidacji na rynku akcji polskich. Indeks WIG poruszał się przez cały miesiąc w trendzie bocznym. „Przez wiele sesji mieliśmy do czynienia z prawdziwym marazmem, zmienność była na niskim poziomie i miało się wrażenie, że inwestorzy przełączyli się już na tryb wakacyjny. Zakres wahań w czerwcu przez większość czasu sesyjnego mieścił się w przedziale 60 – 61.5 tys. punktów. Zakładając, że trend boczny potrwa mniej więcej […]

Fundusze inwestycyjne – przyszłość nie tylko dla wybranych

O zmianach w funkcjonowaniu funduszy inwestycyjnych i ich przyszłości na naszym rynku rozmawiamy z Tomaszem Bedlą, Wiceprezesem Zarządu Copernicus Capital TFI S.A. Jak wygląda sytuacja Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych (TFI) na dzisiejszym rynku? – Towarzystwa funduszy inwestycyjnych stanowią istotny element całego rynku kapitałowego. W porównaniu do rynków zachodnich widzimy, że jeszcze dużo pracy przed nami. Od lat rośnie wartość zgromadzonych w funduszach, zarządzanych przez TFI, aktywów. Copernicus Capital TFI […]

W maju przyszedł czas na korektę

Po wzrostowym kwietniu przyszedł czas na korektę. Polski rynek akcji nie miał siły rosnąć już od początku maja. „Odbicie cen nastąpiło po publikacji wstępnego odczytu PKB za 1Q17, który uplasował się na poziomie 4.0%, lekko przekraczając oczekiwania rynku. Jak się później okazało, motorem wzrostu gospodarczego była konsumpcja prywatna, która zwiększyła się o 4.7%. Na GPW bykom nie udało się utrzymać tendencji zwyżkującej i na koniec miesiąca indeks WIG ponownie […]